Γενικά στοιχεία έργου

 

Το έργο LIFE99/ENV/GR/000590 με τίτλο: "Πιλοτικός εμπλουτισμός υδροφορέων με απευθείας υπόγεια διάθεση και άρδευση, για την αντιμετώπιση της υφαλμύρωσης στα πλαίσια ολοκληρωμένης αειφορικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων" εντάσσεται στην προσπάθεια ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων που εφαρμόζεται στη λεκάνη του Ανθεμούντα - Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα αφορά στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων για τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων με σκοπό τον έλεγχο του μετώπου της υφαλμύρωσης και τη βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου.

Αντικείμενο του έργου είναι ο ολοκληρωμένος και τεκμηριωμένος καθορισμός των ποιοτικών προδιαγραφών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων, προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες, και η αξιολόγησή τους σε πιλοτική μονάδα επαναχρησιμοποίησης, με επιλεχθείσες μεθόδους εμπλουτισμού την άρδευση, την επιφανειακή και την υπεδάφεια διάθεση. Το πιλοτικό έργο υλοποιείται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Θέρμης, όπου κατασκευάσθηκε και λειτουργεί μονάδα προωθημένης (πλήρους) επεξεργασίας των δευτεροβάθμιων εκροών της, δυναμικότητας 800-1000 m3/day. Η μονάδα προωθημένης επεξεργασίας περιλαμβάνει τα στάδια της χημικής  κροκίδωσης, της διήθησης σε αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο άμμου, της απορρόφησης σε φίλτρο ενεργού άνθρακα και τέλος της απολύμανσης με όζον. Τα πλήρως επεξεργασμένα αστικά λύματα χρησιμοποιούνται για τον τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων μέσω έξι κλινών διάθεσης και ενός φρέατος, ενώ μέρος αυτών οδηγείται προς άρδευση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης πλήρεις εργαστηριακές αναλύσεις και συνεχείς προσδιορισμούς των ρύπων και του μικροβιακού φορτίου σε όλα τα στάδια της πιλοτικής εφαρμογής και βελτιστοποίηση της λειτουργίας της.

Στις δράσεις του έργου περιλαμβάνονται επίσης η διερεύνηση σκοπιμότητας επαναχρησιμοποίησης λυμάτων από ΕΕΛ σε όλη την Ελλάδα καθώς και η μελέτη σκοπιμότητας εφαρμογής της αναπτυχθείσας τεχνολογίας σε υπάρχουσες ΕΕΛ στην ευρύτερη περιοχή του πιλοτικού έργου.

Στο πλαίσιο του έργου LIFE οργανώνονται δράσεις δημοσιοποίησης που αφορούν στην εξοικονόμηση νερού για αστικές, βιομηχανικές και αγροτικές χρήσεις και στη διάδοση τεχνικών και εφαρμογών ανακύκλωσης νερού και επεξεργασμένων λυμάτων, κύρια στον γεωργικό και βιομηχανικό τομέα.