banner logo site gr  

  

ΝΕΑ

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FUSIONS παρουσιάζει τις εκτιμήσεις των αποβλήτων τροφίμων της ΕΕ-28 και το Εγχειρίδιο Ποσοτικού Προσδιορισμού των Αποβλήτων Τροφίμων

 

Το χρηματοδοτούμενο από την Ευρώπη πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, FUSIONS, δημοσιεύει σήμερα τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις των αποβλήτων τροφίμων των χωρών της ΕΕ-28 και ένα εγχειρίδιο Ποσοτικού Προσδιορισμού των Αποβλήτων Τροφίμων για να στηρίξει τα Κράτη Μέλη (ΚΜ) της ΕΕ στη δημιουργία ενός πιο αξιόπιστου προγράμματος παρακολούθησης και αναφοράς των εθνικών δεδομένων αποβλήτων τροφίμων που παράγονται σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων. Το εγχειρίδιο Ποσοτικού Προσδιορισμού των Αποβλήτων Τροφίμων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά από ερευνητές και Αρχές των Κρατών Μελών για την ανάπτυξη μιας ενιαίας μεθοδολογικής προσέγγισης για την απόκτηση δεδομένων αποβλήτων τροφίμων, προκειμένου να καλύψουν τα κενά των δεδομένων πιο αποτελεσματικά. Το εγχειρίδιο προέκυψε μέσα από μια εκτεταμένη διαδικασία διαβούλευσης με εμπειρογνώμονες κρατών μελών και ενδιαφερομένων μερών και λαμβάνοντας υπόψη την πρακτική εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων σε 6 ΚΜ[1] και τη Νορβηγία.

Τα ΚΜ της ΕΕ_28 παράγουν περίπου 88 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων τροφίμων τον χρόνο[2], που αντιστοιχούν σε 143 δισεκατομμύρια Ευρώ.

Οι εκτιμήσεις των αποβλήτων τροφίμων, βάσει του έργου7 FUSIONS, περιλαμβάνουν βρώσιμα τρόφιμα και μη βρώσιμα μέρη (π.χ. φλούδα πορτοκαλιού) που σχετίζονται με τρόφιμα, όπως περιγράφονται από το πλαίσιο καθορισμού ορολογιών του έργου FUSIONS[3]. Ο τομέας που συμβάλει περισσότερο στην παραγωγή αποβλήτων τροφίμων στην Ευρώπη είναι τα νοικοκυριά (47 εκατομμύρια τόνους), με το 70% του συνόλου των αποβλήτων τροφίμων παράγεται στα νοικοκυριά, στην εστίαση και στη λιανική πώληση. Οι τομείς αυτοί σχετίζονται με τους στόχους βιώσιμης Ανάπτυξης (12.3) που έχει θέσει ο ΟΗΕ και περιλαμβάνουν τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων σε επίπεδο κατανάλωσης και λιανικής πώλησης κατά 50% και επιπρόσθετα την μείωση των απωλειών τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και προμήθειας έως το 2030. Οι τομείς της παραγωγής και της μεταποίησης συμβάλουν στο υπόλοιπο 30% των αποβλήτων τροφίμων της ΕΕ.

Το σύνολο των εκτιμήσεων ισοδυναμεί με 173 κιλά αποβλήτων τροφίμων κατά άτομο στην ΕΕ-28. Καθώς η συνολικά παραγόμενη ποσότητα τροφίμων στην ΕΕ το 2011 ήταν περίπου 865 κλ/άτομο, αυτό σημαίνει ότι το ισοδύναμο 20% της συνολικής παραγωγής τροφίμων καταλήγει ως απόβλητο. Υπάρχει ένα αρκετά υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας στις εκτιμήσεις των αποβλήτων τροφίμων; ο παραπάνω μέσος όρος αντιπροσωπεύει το 95% του δείγματος με διακυμάνσεις έως και συν πλην 14 εκ τόννους. (ή ± 16[TB1] %). Ιδίως τα αποτελέσματα που αφορούν στην παραγωγή και μεταποίηση ενδέχεται να αλλάξουν όταν θα είναι διαθέσιμες περισσότερες μελέτες.

Εγχειρίδιο Ποσοτικού Προσδιορισμού των Αποβλήτων Τροφίμων: Διευκόλυνση Συλλογής Αξιόπιστων δεδομένων αποβλήτων τροφίμων και υποβολής εκθέσεων στην ΕΕ-28.

Η σχετικά μεγάλη αβεβαιότητα των εκτιμήσεων των αποβλήτων των τροφίμων της ΕΕ, οφείλεται στο γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά κενά στοιχεία, παρά τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των εθνικών δεδομένων αποβλήτων τροφίμων. Καθώς τα δεδομένα επαρκούς ποιότητας υπάρχουν μόνο για το ένα τέταρτο των κρατών μελών της ΕΕ, η διαδικασία κλιμάκωσης των υφιστάμενων δεδομένων απόβλητων τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ-28 περιέχει ένα σημαντικό επίπεδο αβεβαιότητας. Προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόοδος της ΕΕ ως προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 12.3, κρίνεται αναγκαία για τα κράτη μέλη η μέτρηση των επιπέδων των αποβλήτων τροφίμων σε τακτική βάση, σύμφωνα με συνεπείς και εναρμονισμένους ορισμούς και τη μεθοδολογία.

Το Εγχειρίδιο Ποσοτικού Προσδιορισμού των Αποβλήτων Τροφίμων FUSIONS μπορεί να βοηθήσει τα ΚΜ στην παρακολούθηση των ποσοτήτων αποβλήτων τροφίμων καθώς και των τάσεων σε βάθος χρόνου. Τέτοιου είδους μετρήσεις είναι σημαντικές την στήριξη προσπαθειών μείωσης των αποβλήτων τροφίμων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Εγχειρίδιο Ποσοτικού Προσδιορισμού των Αποβλήτων Τροφίμων περιλαμβάνει πρακτικές οδηγίες που μπορούν να εφαρμόσουν οι Αρχές των ΚΜ για την τυποποίηση της ποσοτικής προσέγγισης σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων. Μια εναρμονισμένη προσέγγιση της ποσοτικοποίησης των αποβλήτων τροφίμων, όπως ζητήθηκε στο Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία[4], θα επιτρέψει την καλύτερη ιεράρχηση και στόχευση των προσπαθειών πρόληψης, καθώς και την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων κατά την πάροδο του χρόνου και θα διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων σε όλη την Ευρώπη.

Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές καλύπτουν τρεις κύριες δραστηριότητες:

· Ποσοτικοποίηση των αποβλήτων τροφίμων σε κάθε τομέα (στάδιο) της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων.

· Συνδυασμός τομεακών ποσοτικοποιήσεων με τη χρήση ενός κοινού πλαισίου σε εθνικό επίπεδο.

· Αναφορά των αποτελεσμάτων της εθνικής μελέτης ποσοτικοποίησης των αποβλήτων τροφίμων σε εθνικό επίπεδο, με συνεπή και συγκρίσιμο τρόπο.

Αυτό το εγχειρίδιο έχει αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες των ΚΜ και τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης και της Ομάδας που αναπτύσσει το Global Food Loss & Waste Protocol Accounting and Reporting Standard (FLW Protocol, 2015)[5].

Όλες οι εκθέσεις και τα παραδοτέα του έργου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου FUSIONS www.eu-fusions.org/publications

Επισημάνσεις:

Ο όρος τρόφιμο που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει τόσο τα τρόφιμα όσο και τα ποτά.

Σύμφωνα με τον ορισμό του FUSIONS, όρος απόβλητα τροφίμων αναφέρεται σε ένα κλάσμα των τροφίμων και των μη βρώσιμων μερών του, τα οποία αφαιρέθηκαν από την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και οδηγήθηκαν σε ανάκτηση ή διάθεση (συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο ισοδύναμο του 20% του συνόλου των τροφίμων που παράγονται και καταλήγουν ως απόβλητα τροφίμων περιλαμβάνονται και τα μη βρώσιμα μέρη των τροφίμων.

Το Ευρωπαϊκό Έργο FUSIONS- Food Use for Social Innovation by Optimizing Waste Prevention Strategies - Χρήση τροφίμων και καινοτόμες κοινωνικές πρακτικές για την βελτιστοποίηση της Στρατηγικής Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων Τροφίμων, συνεισφέρει στην επίτευξη μιας πιο αποδοτικής Ευρώπης από πλευράς πόρων, μειώνοντας σημαντικά τα απόβλητα τροφίμων. Το έργο υλοποιείται για 4 χρόνια, από τον Αύγουστο του 2012 έως τον Ιούλιο του 2016, έχει λάβει χρηματοδότηση από το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και επίδειξη, βάσει του Συμφωνητικό Επιδότησης με αριθ. 311.972 και συγκεντρώνει 21 εταίρους από όλη την Ευρώπη υπό το συντονισμό του Πανεπιστήμιου Wageningen της Ολλανδίας. Γενικός στόχος του είναι να συμβάλει στην εναρμόνιση της παρακολούθησης των αποβλήτων τροφίμων και στην ανάπτυξη πολιτικής της ΕΕ-28 για τα απόβλητα τροφίμων. Η Ανωτάτη Εκτελεστική και Συμβουλευτική Επιτροπή περιλαμβάνει εκπροσώπους από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC DG Environment), την Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (DG SANTE), τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI), τη Συνομοσπονδία των Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FoodDrinkEurope), το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), τον Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.- OECD) και το WWF.

 

[1] Sweden, Ireland, Belgium (Flanders), Netherlands, UK, Slovakia

[2] The FUSIONS estimates are based on and aligned to 2012 data

[3] www.eu-fusions.org/publications

[4] European Commission, 2015. Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614

[5] FLW Protocol, 2015. FLW Protocol Accounting and Reporting Standard (FLW Standard) – DRAFT as of March 20, 2015 http://www.wri.org/our-work/project/global-food-loss-and-was te-measurement-protocol/documents-and-updates#project-tabs

 

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με:

Karin Östergren: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

SP Technical Research Institute of Sweden


Wageningen University & Research, Συντονιστής του έργου FUSIONS

Toine Timmermans: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Facebook (EU FUSIONS) και στο Twitter (@EU_FUSIONS).

 

 

 

 
SBAK Page 1
 
symfono dimarxon
 

logo ManagEnergy frontpage
 

xartes 

 

iso